ÖZGEÇMİŞ

Adana'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 1999'da Roche Müst. San. A.Ş.'de başladı. Farklı kademelerde çalıştığı ilaç sektöründeki kariyerini Bayer Türk Kimya'da noktaladı. Profesyonel iş hayatı ile birlikte akademik kariyerine de devam eden EFEOĞLU,  Çukurova ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Metro Group A.G. iştiraklerinden Real Hipermarketler A.Ş.'de Eğitim Departmanı'nda  İnsan Kaynakları kariyerine başladı. Özel sektör kariyerine bir süre HSBC Bank A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı, Eğitim ve Geliştirme Birimi'nde yönetici olarak devam etti. 2009 yılında iş hayatında edindiği tecrübeyi üniversite öğrencileri ile paylaşmak ve  akademik kariyerine devam etmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(OKÜ) İşletme Bölümü'nde Yardımcı Doçent oldu. OKÜ'de Yabancı Diller Yüksekokulu'nu ve Dış İlişkiler Birimi'ni kurarak bu birimlerin yöneticiliğini yaptı. 2012 yılında Oxford Üniversitesi, Exeter Business College'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Mayıs 2013'te Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ABTÜ), İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. ABTÜ'de Yabancı Diller Yüksekokulu ve Dış İlişkiler Birimi'ni kurdu. 2013 yılında Oklahoma State University/Spears Business School'da Girişimcilik ve Örgütsel Davranış konularında çalışmalar yapmak ve dersler vermek üzere misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Eylül 2015'de  Yönetim ve Strateji alanında Doçent ünvanı aldı. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından koçluk akreditasyonuna sahip olan Efeoğlu,   "Yönetici Koçluğu" yapmakta, KOSGEB akredite Girişimcilik eğitmeni olarak eğitimler vermekte ve bölgesel bir ekonomi gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

 Liderlik, İletişim, Takım Çalışması, Sosyal Sorun Çözme v.b. çeşitli Örgütsel Davranış konularında akademik  çalışmalar yürütmekte olan, başta Yönetim&Liderlik, Takım Çalışması, Müzakere Becerileri, İletişim, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Satış Becerileri olmak üzere çeşitli konularda seminer ve eğitimler veren EFEOĞLU, halen ABTÜ, İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı zamanda Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokul  Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Birim Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 

VERİLEN DERSLER

A. 2014-2015 Eğitim Yılı Güz Dönemi Dersleri

Program Adı  Ders Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Management and Organization
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe) Yönetim ve Organizasyon
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe) Örgütsel İletişim
Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Fundamentals of Entrepreneurship
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe) Yenilik Yönetimi B. 2013-2014 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Dersleri

 
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans 
Programı (İngilizce)
Organizational Behaviour
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans
Programı (Türkçe)
Örgütsel Davranış
Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans Programı
(İngilizce)
Family Business Management
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
(Türkçe)
Aile İşletmeleri Yönetimi

 

 ESERLER

 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. E.İplik, İplik F.N., Efeoğlu, İ.E. (2014). Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6 (12), 109-122.

A2. Efeoğlu, İ.E., Özcan, S.(2013). Work-Family Conflict and Its Association with Job Performance and Family Satisfaction among Physicians,Australian Journal of Basic and Applied Sciences.7(7), 43-48.

A3. Mutlu. S., Efeoğlu, İ.E.(2013). Evaluation of E-mail Usage by Extended Technology Acceptance Model, International Review of Management and Marketing , 3 (3).112-121.

A4. E.İplik, F.N.İplik, Efeoğlu,İ.E.(2012). İş Görenlerin Örgütsel Sosyalizasyon Düzeylerinin İş Tutumları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Cag University Journal of Social Sciences. 9(2), 100-115.

A5. Şanal, M., Efeoğlu I.E.(2013).A Research on Relationship of Institutionalization and Institutional Entrepreneurship. International Review of Management and Marketing, 3 (2),58-62.

A6. Efeoğlu, İ.E., İplik E.(2011). Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama.Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,3 (20), 343-360.

A7. Efeoğlu,İ.E.,Çetin,S.(2012).Örgütsel İletişimin Değerlendirilmesi: Belediyelere Dair Uygulamalı Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (21). 185-204.

A8. Çetin,S.,Efeoğlu,İ.E.,Giderler,C.(2012). Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Türkiye'de Yerel Yönetimlere Dair Uygulamalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 12 (24). 31-48.

A9. Efeoğlu İ.E.,Özcan, E.(2013). Aile Hekimlerinin İş Doyumu: Adana İl Merkezinde Bir Uygulama. Cukurova Medical Journal ,38 (4).567-573.

A10. Kılıç, K.C., Efeoğlu İ.E., Mimaroğlu, H., Özgen H.(2008).Adana İlindeki Özel Sağlık Merkezlerinde Çalışan Personelin İş-Aile Yaşam Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu ve İş Stresine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17 (2). 241-254.

A11. Çetin,S., Efeoğlu,İ.E.(2009).Changing Life of Woman in Cities. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,63-78.

 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Aksay, B., Efeoğlu,İ.E.,"İş-Aile Yaşam Çatışması ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, sf. 187-194.Konya, Mayıs 2014.

B2. Efeoğlu, İ.E., Mutlu,S., "Örgütlerde Elektronik Posta Kullanımının, Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli ve Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Bağlamında Değerlendirilmesi:Bir Devlet Bankasının Adana Şubelerinde Örnek Uygulama'',I.Örgütsel Davranış Kongresi, sf. 455-458. Sakarya, Kasım, 2013.

B3. E.İplik,F.N.İplik,Efeoğlu,İ.E.,"Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü",11.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Mayıs, 2012.

 C. Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler :

C1. Efeoğlu, I. E., B. Christiansen (2015). Turkey: A Rising CIVETS Star?. In B. Christiansen (Ed.), Handbook of Research on Global Business Opportunities (pp.58-70). Hershey: IGI Global

C2. Efeoglu, I. E., M. Sanal (2015). The Effects of Work-Family Conflict on Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment: A Study in Turkish Pharmaceutical Industry.  In B. Christiansen (Ed.), Handbook of Research on Global Business Opportunities (pp.213-229). Hershey: IGI Global

C3. Boga, S., I.E. Efeoglu (2015). A Case Study on Cross-Cultural Differences: A Failure Story. In B. Christiansen (Ed.), Handbook of Research on Global Business Opportunities (pp.490-530). Hershey: IGI Global

D. Yazılan ulusal kitaplarda bölümler :

D1.  Efeoğlu,İ.E. (2013). Eğitim ve Geliştirme. O.Erdil, H.Özutku (Eds.), İnsan Kaynakları Yönetimi (ss. 215-244). İstanbul: Lisans Yayıncılık

D2.  Boone,L.E., Kurtz, D.L. (2013) Çağdaş İşletme. (Efeoğlu,İ.E.,Çev.) Çağdaş İşletmelerin Yapılandırılması. A. Yalçın (Çev. Ed.).Ankara:  Nobel Akademik Yayıncılık( Orijinal çalışma basım tarihi 2011)

D3.  Efeoğlu,  İ.E., Türk, M.,Öz B., Cihangir, M., Yakut, E., İplik, E., Büyükalaca, O., Gül, A., Osmaniye İli Stratejik Yönelim Analizi (SOR Analizi), ss. 22-35, Osmaniye, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yayınları, 2011


ŞİRKET EĞİTİMLERİ

A. Verilen Eğitimler

1.         Yönetim ve Liderlik                        11. Etkili Sunum Teknikleri

2.         Temel Yönetim Becerileri                 12. Koçluk Becerileri

3.         Müzakere Becerileri                        13. Telefonda Doğru ve Etkili İletişim

4.         Etkili İletişim Becerileri                   14. Takım Çalışması

5.         Zor insanlarla başa çıkma                15. Müşteri İlişkileri Yönetimi

6.         Sağlıklı ilişkiler kurmak                   16. Etkili Satış Becerileri      

7.         Zaman Yönetimi                            17. Mağaza ve Satış Yönetimi   

8.         Stres Yönetimi                              18. Çatışma Yönetimi

9.         Öfke Yönetimi                              19. Yöneticilikte Duygusal Zekâ

10.       Etkili Yazım Teknikleri                    20. Koçluk Becerileri

 

DİĞER


1.  Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı" değerlendirme komitesi üyeliği. Nisan 2012.
2.  Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı" değerlendirme komitesi üyeliği. Nisan 2012.